KURS & KOMPETANSE Kurs Varme arbeider

Varme arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann.

Den som skal utføre varme arbeider på en sikker måte må ha en viss kompetanse. Utøveren må ha kunnskap om gjeldende regelverk som omfatter varme arbeider, grunnleggende brannteori og risiko tilknyttet utførelsen av det varme arbeidet.

For å utøve det varme arbeidet sikkert må utøveren forstå hva som kan være, eller utvikle seg til brannfarlige situasjoner. Utøveren må også forstå hvordan egen atferd innvirker på sikkerheten, og ha vilje til å handle slik at utførelsen av varme arbeider blir sikkert.

Utførelse av varme arbeider medfører en risiko for at brann- og branntilløp oppstår. Kunnskap og ferdigheter knyttet til slokking av brann er derfor en viktig del av utøverens kompetanse.

Kompetanse innen brannvern ved utførelse av varme arbeider kan altså sees på som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon utøveren trenger for å mestre utførelsen av det varme arbeidet på en brannsikker måte.

Varighet
7,5 timer – (1 undervisningstime = 45 minutt)

Forkunnskaper
Ingen

Hovedmål for opplæringen

Etter å ha gjennomført opplæringen i brannvern ved utførelse av varme arbeider skal utøveren ha den kompetansen som er nødvendig for å utøve varme arbeider på en ansvarlig og risikobevisst måte.

Utøveren skal ha de kunnskaper og den risikoforståelse som er nødvendig for å utføre arbeidet på en måte som er:

  • mest mulig brannsikker
  • tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet
  • i samsvar med gjeldende regelverk

Temaer i opplæringen

Opplæringen gjennomføres gjennom temaer. Målene for de ulike temaene angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå eksamen.

Utøveren skal tilegne seg kunnskap og forståelse for:

• sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
• offentlig regelverk som omfatter varme arbeider
• sikkerhetsforskriften for varme arbeider
• brann- og slokketeori
• farer ved utførelse av varme arbeider
• risiko – kartlegging, vurdering og tiltak
• praktisk slokking

Avsluttende prøve
Eksamen

Utøveren skal gjennomføre en praktisk slokkeøvelse. Denne er obligatorisk og skal tilfredsstille kravene i «Instruks for gjennomføring av slokkeøvelse». For utøvere som kan dokumentere at de har gjennomført slokkeøvelse i henhold til fastsatte krav i løpet av de to siste årene, er det ikke nødvendig med en ny slokkeøvelse. Dokumentasjon på slokkeøvelse skal gjøres på skjema

«Dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse», signeres ansvarlig for slokkeøvelse og forelegges kursinstruktør.

For å bli sertifisert må utøveren bestå en avsluttende eksamen.
Godkjent kurs forutsetter at utøveren har deltatt på hele kurset. Hvis en utøver blir forhindret fra å delta på deler av kurset, må det legges til rette for at timene kan tas igjen på tilsvarende kurs senere.


Kommende kurs

No Event Found

Translate »